ท่าเทียบเรือ


บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด

      ท่าเทียบเรือหมายเลข 33A/B : เป็นท่าเทียบเรือที่ได้จดทะเบียนเป็นท่าเทียบเรือประมง  ซึ่งได้รับการรับรองการปฏิบัติของท่าเรือเพื่อการรักษาความปลอดภัย  จากกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม  และได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การบริการให้เช่าท่าเทียบเรือ
      - ท่า 33A/B สามารถรับเรือเทียบท่าได้พร้อมกัน 2 ลำ ความยาวรวมกันไม่เกิน 700 ฟุต กินน้ำลึกได้ 7.5 เมตร
      - ให้บริการ 24 ชั่งโมง
      - การขอใช้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยการแจ้งล่วงหน้ากับบริษัท และกำหนดวัน เวลา เข้า-ออก เพื่อเทียบท่า

การคิดค่าบริการสำหรับค่าเทียบเรือ จะคิดตามความยาวของเรือ แบ่งเป็น 3 ขนาด
      - เรือเดินทะเล ขนาด 100ฟุต ถึง 299ฟุต
      - เรือเดินทะเล ขนาด 300ฟุต ถึง 399ฟุต
      - เรือเดินทะเล ขนาด 400ฟุตขึ้นไป

​มีบริการเครื่องชั่งสำหรับลูกค้า ขนาด 80 ตัน ซึ่งได้รับการตรวจและรับรองจากสำนักงานกลางชั่งตวงวัด กระทรวงพาณิชย์