Certificate


 
- หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยของท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา กิจการแพปลา หรือตลาดกลางซื้อขายสัตว์น้ำ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล จากกระทรวงคมนาคม
- ใบจดทะเบียนเป็นท่าเทียบเรือประมง จากประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
- หนังสือรับรองประจำเครื่องชั่งตวงวัด จากสำนักงานกลางชั่งตวงวัด กระทรวงพาณิชย์
- หนังสือรับรองแผนการรักษาความปลอดภัยของท่าเรือ จากกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม
- ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทสะสมอาหาร อาหารสัตว์ จากสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ
- ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร จากสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ
- ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท การผลิตและสะสมปุ๋ย  จากสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ