อุปกรณ์ป้องกันไฟไหม้

ระบบป้องกันอัคคีภัย มีถังดับเพลิงติดตั้งตามจุดต่าง ๆ โดยรอบบริเวณคลัง พร้อมด้วยเครื่องดับเพลิงสูบน้ำความดันสูงมีการอบรมฝึกซ้อม
ดับเพลิงและหนีไฟเป็นประจำทุกปี