โครงการ จัดสร้างบ้านปลา แหล่งอาหารโลมา
เทิดพระเกียรติ แม่ของแผ่นดิน
วันที่ 9 สิงหาคม 2559
ณ. บริเวณท่าน้ำวัดคงคาราม (วัดบน บางปะกง)

        เนื่องจากแม่น้ำบางปะกงเป็นแม่น้ำสายหลักที่สำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการใช้ประโยชน์ทั้งการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การคมนาคมทางน้ำ การท่องเที่ยวชมโลมาธรรมชาติ รวมถึงเป็นแหล่งทำการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การทำการปะมงชายฝั่งที่สำคัญ แต่ในปัจจุบันสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เกิดความเสื่อมโทรมลงอย่างน่าตกใจพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงลดลงเป็นอย่างมาก เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณริมฝั่งแม่น้ำ

          บริษัทกรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด ได้ร่วมกับเครื่อข่ายเฝ้าระวังการทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง เห็นว่าเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินกิจกรรมสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้หน่วยงานภาครัฐ ประชาชน องค์กรเอกชน นักท่องเที่ยวที่เข้ามาศึกษาระบบนิเวศ หันมาสนใจ ในทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันล้ำค่าบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงแห่งนี้ โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2555 

          โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าชายเลน และบูรณะเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ธนาคารปูแสม บริเวณหน้าวัดคงคาราม เป็นโครงการแรกที่ทาง KDC ได้มีส่วนร่วมกับเครือข่ายเฝ้าระวังการทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง จนมาถึงปัจจุบันในโครงการบ้านปลา แหล่งอาหารโลมา ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี